קרן גידור הינה קרן השקעות המאוגדת לרוב כשותפות מוגבלת אשר משתמשת באסטרטגיות השקעה מגוונות על מנת להשיא את תשואותיה במצבי שוק משתנים.

קרנות אלו עושות לעיתים שימוש במכירה בחסר של ני"ע על מנת לגדר את השקעותיהם ולהרוויח מירידה בשערי ני"ע אלו ועל ידי כך לגדר את הפוזיציות שלהן, וזאת בניגוד לקרנות מסורתיות שאינן משתמשות באסטרטגיות שורט.

אסטרטגיות שורט ניתנות לביצוע על ידי מכירה בחסר של ני"ע וכן על ידי שימוש בנגזרים או חוזים עתידיים.

היסטורית, קרנות גידור השתמשו באסטרטגיית השקעה הידועה בשם "לונג/שורט". באסטרטגיה זו, בצד הלונג, רוכשים מניות או אגרות חוב שצופים שמחיריהן יעלו בעתיד, ומנגד בצד השורט, מוכרים בחסר מניות או אגרות חוב שצופים שמחיריהן ירדו. אסטרטגיית הלונג/שורט אינה מנסה לחזות את הכיוון הכללי שהשוק ינוע בו, כלומר היא ניטרלית לשוק, ומכאן גם בא השם "גידור" לקרנות גידור. יש לשים לב שהגידור אין משמעו העדר סיכון, כיוון שאם בפועל ניירות הערך הספציפיים שהקרן בחרה בהם נעים  בכיוונים הפוכים לציפיות הרי שמתהווים לקרן הפסדים. לסיכום, אסטרטגיית הלונג שורט תהיה רווחית רק אם המחירים בפועל של מספיק ניירות ערך בצד הלונג אכן יעלו, ובצד השורט אכן ירדו.

כיום, קרנות גידור משתמשות בשלל אסטרטגיות השקעה. יש קרנות המתבססות על אסטרטגיית הלונג/שורט, אך יש גם רבות אחרות המשתמשות באסטרטגיות השקעה אחרות. למעשה, השותף הכללי, המנהל של הקרן, חופשי לבחור באילו נכסים להשקיע ועל איזו אסטרטגיה להסתמך, כל עוד הוא עומד בתנאים שנקבעו בינו ובין השותפים המוגבלים ,הלקוחות, בהסכם השותפות של הקרן. על פי רוב, קרנות גידור משקיעות בנכסים סחירים, כגון מניות ואגרות חוב של חברות ציבוריות, מטבעות, סחורות, אופציות וחוזים עתידיים, אולם יש גם קרנות המשקיעות בנכסים שאינם סחירים. קרנות גידור שמשקיעות רק במניות, בין אם לונג/שורט ובין אם רק לונג, מסתמכות בהרבה מקרים על ניתוח פונדמנטלי של ערך. אם לפי ניתוח הערך, מחיר מניה צריך להיות גבוה ממחירה בשוק, הרי שהקרן תרכוש את אותה מניה. אם הניתוח חוזה שמחיר המניה צריך להיות נמוך ממחירה בשוק, הקרן תמכור את המניה. קרנות המתמחות בהשקעה במניות ייתכן שיגבילו את עצמן להשקעה במדינה ספציפית או שיעדיפו לבחור דווקא בפיזור גיאוגרפי. כמו כן, ייתכן שאותן קרנות יתמקדו בענף ספציפי, או לחילופין יעדיפו פיזור ענפי. ישנן גם קרנות גידור המשקיעות אך ורק באגרות חוב של חברות לונג/שורט או רק לונג.

במקרה של אגרות חוב, ניתוח הכדאיות של ההשקעה מתבצע על ידי הערכת ההסתברות שהחברה שהנפיקה את אגרות החוב תקלע למצב של חדלות פירעון, ובחינה האם המחיר שבו נסחרות אגרות החוב בשוק משקף את הסיכון הזה בצורה הולמת. תת קבוצה של קרנות גידור המתמחות באגרות חוב הן הקרנות המשקיעות באגרות חוב בסיכון חדלות פירעון גבוה. אלו הן אגרות חוב שמחיריהן בשוק כבר ירדו בצורה משמעותית, אם בשל חשש גובר מחדלות פירעון קרבה, או כיוון שאירוע חדלות הפירעון כבר ארע .אי עמידה בתשלום אחד או יותר לנושים והחברה שהנפיקה את אגרות החוב נמצאת לפני או במהלך תהליך הסדר חוב. הקרנות שמתמקדות בסוג זה של אגרות חוב ינסו לאתר את המקרים שבהם מחיר אגרות החוב בשוק ירד בצורה חדה מדי, כך שגם אם החברה שהנפיקה את אגרות החוב אכן לא תוכל לפרוע את מלוא אגרות החוב, היא עדיין תוכל לפרוע נתח מספיק גדול שיאפשר תיקון כלפי מעלה של מחיר אגרות החוב.

אסטרטגיית מאקרו היא סוג אסטרטגיה נוסף של קרנות גידור. באסטרטגיה זו, הקרנות מנתחות שורה של משתנים מאקרו כלכליים ואת התחזיות לגביהם. למשל, תוואי הריבית העולמי, שיחות הסחר בין ארצות הברית לסין ונתוני צמיחה ותוצר. נניח שתוצאת הניתוח היא שקרן הגידור צופה ששיחות הסחר יצליחו, במצב כזה הקרן תשקיע במניות של אותן חברות בענפים שיושפעו בצורה חיובית מהצלחת שיחות הסחר. ישנן קרנות מאקרו שמשקיעות רק במניות, ישנן כאלה המשקיעות רק באגרות חוב וישנן כאלה המשלבות בין מניות ואגרות חוב.

אסטרטגיית השקעה נוספת שמיישמות קרנות גידור מתבססת על בחינת התגובה בשוק לחדשות ולאירועים. החדשות והאירועים יכולים להיות ברמת המאקרו, למשל בהקשר למשתנים שהוזכרו בפסקה לעיל. החדשות והאירועים יכולים להיות גם ברמת המיקרו וספציפיים לחברה או לחברות מסוימות. למשל, מהלך רה-ארגון, מיזוג בין חברות, השתלטות על חברה ושינוי רגולטורי שמשפיע על קבוצת חברות. קרנות הגידור ינתחו את החדשות, את האירועים ואת השינויים שחלו בעקבותיהם במחירי המניות ובאגרות החוב הרלוונטיות. במקרים שבהם הקרנות יזהו תגובת יתר או חסר של המחירים, תתבצע השקעה בהתאם לסוג התגובה. למשל, השקעת לונג במקרים של תגובת חסר כלפי מעלה והשקעת שורט במקרים של תגובת יתר כלפי מעלה.

 

המשותף לכל אסטרטגיות ההשקעה שתיארנו עד כה הוא, שברוב המקרים, הן מערבות שיקול דעת אנושי ואינן נסמכות באופן מלא על אלגוריתמים ממוחשבים. לצד קרנות גידור שמשתמשות באסטרטגיות הללו, ישנן גם קרנות קוואנט , quantitative, המתבססות באופן מוחלט על אלגוריתמים ממוחשבים. כל קרן כזו בונה מודל השקעות שבו יכולים להיכלל מגוון רחב של משתנים, למשל משתנים מאקרו כלכליים, משתנים פיננסיים של חברות ומשתני "סנטימנט" המודדים האם חברות מקבלות סיקור חיובי או שלילי ברשת. מודל ההשקעות הממוחשב מעבד את המשתנים השונים ותוצאות העיבוד מתורגמות לפקודות קנייה או מכירה המבוצעות באופן אוטומטי על ידי מחשב. בקבוצה של קרנות הקוואנט, נכללות גם קרנות הגידור המבצעות מסחר יומי תכוף. המודלים של הקרנות האלו נועדו כדי לאתר עיוותי מחיר. מדובר בעיוותי מחיר קטנים מאד שלעיתים מתרחשים בפרקי זמן קצרים כל כך, עד שהמוח האנושי אינו מסוגל להבחין בהם. לכן, בהנחה שהמודלים הללו אכן מזהים בצורה נכונה את עיוותי המחיר, הקרנות המיישמות את המודלים הללו סוחרות באופן תכוף כדי להגיע לרווחיות משמעותית. כאמור, ישנן גם קרנות גידור המשקיעות בסחורות וכאלה המשקיעות במטבעות. גם במקרים של סחורות ומטבעות, ישנן קרנות המתבססות על ניתוח פונדמנטלי של ערך וניתוחי מאקרו שמערבים שיקול דעת אנושי, ויש את קרנות הקוואנט. יש גם קרנות גידור שאסטרטגיות ההשקעה שלהן כוללות אופציות וחוזים עתידיים בנפרד ובשילוב עם נכסים אחרים, וקיימות גם קרנות המשלבות מספר סוגי אסטרטגיה. לבסוף, מאפיין בולט נוסף של חלק מקרנות הגידור הוא השימוש במינוף כדי להגיע לרווחיות גבוהה עוד יותר. 

איך בוחרים קרן?

היתרון הגדול של קרנות גידור הוא שהן יכולות להרוויח אפילו כשהשווקים יורדים , דבר שאינו אפשרי בהשקעות המסורתיות.

ישנן קרנות המצליחות להניב תשואות עודפות על מדדי הייחוס (מדדי בנצ'מארק)לאורך זמן ומושכות משקיעים רבים להשקיע בהם מתוך שאיפה להשגת תשואה עם תנודתיות נמוכה מהשקעה במדד הייחוס.

מה שחשוב לבדוק בבואנו להשקיע בקרן הוא –

  1. מה מדד הבנצמרק של הקרן . האם זהו מדד מניות , מדד אגח , שילוב של כמה מדדים. זהו הרי המדד שמנהלי הקרן ירצו להכות ולהשיג תשואה עדיפה עליו.
  2. האם אופי ההשקעה שלך תואם לסיכון בהשקעה במדד הבנצמרק.
  3. מהי התשואה לטווח של מספר שנים אחורה , ומהי התשואה הכי נמוכה חודשית שהושגה (worst case scenario)
  4. מהי סטיית התקן של תשואות הקרן ומהי סטיית התקן של מדד הבנצמרק ?
  5. מהו מדד השארפ? מדד השארפ הוא מדד הבודק את היחס בין תשואת הקרן בניכוי ריבית חסרת סיכון לבין סטיית התקן שבה הושגה התשואה. זהו בעצם הפיצוי שהקרן נותנת על יחידת תנודתיות . ככל שהמדד גבוה יותר זה אומר שהקרן מפצה יותר על סיכון (סיכון שנמדד על ידי תנודתיות).
  6. מיהו מנהל הקרן ומה הניסיון שלו , כמה עובדים ואיך הניהול בנוי, האם יש בקרה מסודרת ובק אופיס מסודר וכול'.

אז מה עשו קרנות הגידור בשנתיים של קורונה?

קרנות גידור לרוב מעוניינות לייצר תשואה דו ספרתית שנתית לאורך זמן למשקיע תוך מתן תשואה עודפת על תשואת מדד הייחוס לו וברמת סיכון הנמדדת על ידי סטיית תקן תשואות הקרן העדיפה על פני מדד הייחוס.

קרן גידור אינה סחירה ברמה היומית כפי שני"ע נסחרים ועל כן המשקיעים רוצים מוצר שיניב להם לאורך זמן תשואה עדיפה על פני השקעה במוצר סחיר.

על פי פרסום לציבור מצ"ב טבלת תשואות של מספר קרנות –

 

 

2020

2021

ספרה מניות יתר

14.9

31.6

רידינג קפיטל

12

26.5

חצבים לונג

31.7

26.3

טריאו

2.9

26.1

טוליפ

42.6

25.1

Ion מניות

11.1

22.1

גיא פאנד

4.1

19.6

נוקד אקוויטי

14.9

19.2

ואר אופטימום

18

17.2

אלפא אופרטיוניטי

12.5

17.1

חצבים

27.2

8.4

מי יכול להשקיע בקרנות גידור?

כעיקרון , כיוון שלקרנות גידור אין תשקיף לגיוס כספים היא אינה יכולה לפנות לקהל הרחב אלא רק ל35 ניצעים בשנה.

לכן, קרנות הגידור מגייסות את רוב הכספים מלקוחות המוגדרים כלקוחות כשירים אשר אינם נכללים כחלק מ35 הניצעים.

אגב, זו גם הסיבה שקרנות הגידור אינן מפרסמות תוצאותיהן ברבים.

משקיע כשיר הינו אדם העומד באחת משלושת המבחנים הבאים –

  • שווי נכסים נזילים העולה על 8 מיליון שח -פיקדונות , מזומנים וניירות ערך.
  • הכנסה שנתית בגובה 1.2 מיליון שח ומעלה או הכנסה של למעלה מ1.8 מיליון שח לתא משפחתי , בשנתיים האחרונות.
  • שווי נכסים נזילים של מעל ל5 מיל שח והכנסה שנתית בגובה של לפחות 600 אלף שח או 900 אלף שח לתא משפחתי , בשנתיים האחרונות.

מהם דמי הניהול?

לרוב, השותף הכללי (הגוף המנהל) גובה דמי ניהול של 1.8-2 אחוז פלוס מע"מ על היקף הכספים המנוהלים וכן בונוס בגובה של 20 אחוזים בתוספת מע"מ על רווח מעל אחוז תשואה מסוים שנקבע בהסכם. למשל – ניתן לקבוע שעל תשואה בשנה קלנדרית של מעל 4 אחוזים תגבה חברת הניהול 20 אחוזים פלוס מעל. אם נניח שהושגה תשואה של 10 אחוזים אז על 6 אחוזים יגבו 1.2 אחוז פלוס מע"מ . זוהי בעצם עמלת תמרוץ לביצועי הקרן .

לסיכום -קרנות גידור הנו אפיק השקעה הצובר תאוצה בשנים האחרונות ופתוח לרוב להשקעה על ידי משקיעים מתוחכמים. ישנן קרנות השואפות לייצר תשואה חיובית ללא תלות בשווקים הפיננסים (תשואה חיובית גם בתקופה של ירידות שערים). הקרנות משתמשות באסטרטגיות מורכבות שלא נעשות בהשקעות מסורתיות כגון מינוף, שורטים, פעילות בנגזרים הכוללת כתיבות (מכירות נגזרים שאין במלאי) וכול'.

בהצלחה

רמי גרא 

מומחה בשוק ההון בעל רישיון ניהול השקעות מהרשות לניירות ערך

מתכנן פיננסי בינלאומי (CFP) אדר תכנון פיננשיא .

האמור אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. האמור אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.

נשמח לעזור בכל שאלה

שדה אליהו 2 , ראשון לציון
ראשון לציון 7528863

טלפון: 03-9520400
וואטסאפ: 054-2370400
פקס: 03-9520300

מייל: info@adar-fin.co.il
בימים א' – ה'
בין השעות 17:00 – 08:00

הצטרפות לניוזלטר

הצטרפו עכשיו לקהילת הניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים  על חדשות אירועים וטיפים.